پربازدیدهای این دسته

آرشیو "شهروند خبرنگار"

برنامه بزنگاه

برنامه بزنگاه

...

برنامه بزنگاه

برنامه بزنگاه

...

شهروند خبرنگار

شهروند خبرنگار

موضوع : مبارزه با ایدز یا ( اچ آی وی )   ...

شهروند خبرنگار

شهروند خبرنگار

موضوع : خشونت علیه زنان در افغانستان     ...

شهروند خبرنگار

شهروند خبرنگار

موضوع : وضعیت کودکان کار در هرات   ...

شهروند خبرنگار

شهروند خبرنگار

موضوع : آمادگی های شهرداری هرات برای فصل زمستان   مهمانان : غلام رسول عظیمی - سخنگوی شهرداری هرات   ...

شهروند خبرنگار

شهروند خبرنگار

موضوع :بی نظمی های شهری در هرات   مهمانان :غلام فاروق راسب – فعال مدنی ...

شهروند خبرنگار

شهروند خبرنگار

موضوع : حمایت شهروند خبرنگاران از اعتراضات مردمی   مهمانان :سید خلیل موحد – عضو کمیته دادخواهی معلمان هرات   ...

شهروند خبرنگار

شهروند خبرنگار

موضوع : نقش شهروند خبرنگاران درکمپاین های صحی    مهمانان :جمال عبدالناصر آخند زاده – رییس شفاخانه نور هرات   ...

شهروند خبرنگار

شهروند خبرنگار

موضوع : بررسی انگیزه مهاجرت از افغانستان به سایر کشور ها   مهمانان :عبدالله عزیزی – فعال مدنی ...