پربازدیدهای این دسته

آرشیو "جهت اطلاع شما!"

جهت اطلاع شما ! ( فساد اداری)

جهت اطلاع شما ! ( فساد اداری)

این برنامه به مشکلات، معضلات و کاستی های اجتماع از دیدگاه خود شهروندان می پردازد. با این هدف که این مشکلات و آسیب ها از اجتماع بر چیده شود. ...

جهت اطلاع شما ! ( مسمومیت دختران در هرات )

جهت اطلاع شما ! ( مسمومیت دختران در هرات )

این برنامه به مشکلات، معضلات و کاستی های اجتماع از دیدگاه خود شهروندان می پردازد. با این هدف که این مشکلات و آسیب ها از اجتماع بر چیده...

جهت اطلاع شما ! ( مشکلات اخذ پاسپورت در هرات )

جهت اطلاع شما ! ( مشکلات اخذ پاسپورت در هرات )

این برنامه به مشکلات، معضلات و کاستی های اجتماع از دیدگاه خود شهروندان می پردازد. با این هدف که این مشکلات و آسیب ها از اجتماع بر چیده...

جهت اطلاع شما ! ( افزایش نرخ گاز )

جهت اطلاع شما ! ( افزایش نرخ گاز )

این برنامه به مشکلات، معضلات و کاستی های اجتماع از دیدگاه خود شهروندان می پردازد. با این هدف که این مشکلات و آسیب ها از اجتماع بر چیده...

جهت اطلاع شما ! ( مشکلات بیکاری در هرات )

جهت اطلاع شما ! ( مشکلات بیکاری در هرات )

این برنامه به مشکلات، معضلات و کاستی های اجتماع از دیدگاه خود شهروندان می پردازد. با این هدف که این مشکلات و آسیب ها از اجتماع بر چیده...

جهت اطلاع شما ! (مشکلات برق در هرات)

جهت اطلاع شما ! (مشکلات برق در هرات)

این برنامه به مشکلات، معضلات و کاستی های اجتماع از دیدگاه خود شهروندان می پردازد. با این هدف که این مشکلات و آسیب ها از اجتماع بر چیده...

جهت اطلاع شما ! (تولیدات داخلی)

جهت اطلاع شما ! (تولیدات داخلی)

این برنامه به مشکلات، معضلات و کاستی های اجتماع از دیدگاه خود شهروندان می پردازد. با این هدف که این مشکلات و آسیب ها از اجتماع بر چیده...

جهت اطلاع شما ! ( افزایش روز افزون معتادین در هرات )

جهت اطلاع شما ! ( افزایش روز افزون معتادین در هرات )

این برنامه به مشکلات، معضلات و کاستی های اجتماع از دیدگاه خود شهروندان می پردازد. با این هدف که این مشکلات و آسیب ها از اجتماع بر چیده...

جهت اطلاع شما ! ( کودکان و کار )

جهت اطلاع شما ! ( کودکان و کار )

این برنامه به مشکلات، معضلات و کاستی های اجتماع از دیدگاه خود شهروندان می پردازد. با این هدف که این مشکلات و آسیب ها از اجتماع بر چیده...

جهت اطلاع شما ! (افزایش قیمت مواد خوراکی در ما مبارک رمضان)

جهت اطلاع شما ! (افزایش قیمت مواد خوراکی در ما مبارک رمضان)

این برنامه به مشکلات، معضلات و کاستی های اجتماع از دیدگاه خود شهروندان می پردازد. با این هدف که این مشکلات و آسیب ها از اجتماع بر چیده...

  • صفحه 1 از 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • <