تاکید والی هرات بر انتخاب دقیق مستحقین دریافت زمین

تاکید والی هرات بر انتخاب دقیق مستحقین دریافت زمین

عبدالقیوم رحیمی، والی هرات تاکید کرد، نیاز است تا در زمینه انتخاب مستحقین واجد شرایط برای دریافت زمین شفافیت صورت بگیرد.   آقای رحیمی در دیدار با سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان و همچنین معین...